Sertifikaatit

Sertifikaatit

Luotettava Kumppani

Topmec Oy on mukana Luotettava Kumppani –ohjelmassa. Yrityksemme tilaajavastuuraportti on saatavilla Tilaajavastuu.fi –palvelussa. Raportti päivitetään vähintään kahden kuukauden välein ja kunnossa oleva raportti sisältää aina kaikki vaaditut asiakirjat kuten:

 • Verotodistuksen
 • Kaupparekisteriotteen
 • Todistuksen eläkevakuutusmaksuista
 • Selvityksen sovellettavasta työehtosopimuksesta
 • Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • Tapaturmavakuutustodistuksen

Mene sivustolle www.tilaajavastuu.fi ja kirjaudu sisään Raportit –palveluun. Palvelusta voit hakea maksuttomat Luotettava Kumppani –raportit. Palvelu vaatii rekisteröitymisen ja se on ilmaista. Raportit-palvelu on avoinna arkisin klo 8:00-19:00 (kaupparekisterin aukioloaikoina).

Raportit-palvelun hyödyt asiakkaalle

 • Palvelun avulla saat maksutta Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset
 • Tilaajavastuulain noudattaminen helpottuu ja vältyt suurilta laiminlöyntimaksuilta
 • Lain mukainen tulkinta esitetään selkeässä yhteenvedossa
 • Varmistat, että tilaat työsi luotettavalta yritykseltä, jonka tiedot ovat kunnossa ja ajantasalla

CE

Topmec Oy:n laatu- / toi­min­ta­jär­jes­tel­mä poh­jau­tuu stan­dar­din EN 1090-1:2009 + A1:2011 mu­kai­seen ser­ti­fioi­tuun teh­taan sisäi­seen laa­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­mään.

Ylei­ses­sä toi­min­nas­sa nou­da­te­taan stan­dar­din ISO 9001:2008 mu­kai­sia laa­dun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män vaa­ti­muk­sia.

Val­mis­tus to­teu­te­taan kan­ta­vien te­räs­ra­ken­tei­den osalta stan­dar­din EN 1090-2:2008 + A1:2011 mu­kai­sil­la pe­rus­ai­neil­la ja työme­ne­tel­mil­lä pro­jek­ti­luon­tei­ses­ti to­teu­tus­luo­kis­sa EXC1, EXC2 ja EXC3.

Val­mis­ta­jal­la on oma hit­saus­koor­di­noi­ja, joka valvoo päi­vit­täis­tä työtä. Hit­sauk­sen laatua hal­li­taan stan­dar­din ISO 3834-2:2005 mukaisesti.

Topmec Oy:n suun­nit­te­le­mien ja val­mis­ta­mien te­räs­ko­koon­pa­no­jen vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus osoi­te­taan CE-mer­kin­näl­lä standar­din EN 1090-1:2009 + A1:2011 mu­kai­ses­ti.

Ym­pä­ris­tö­toi­min­nan jat­ku­vas­sa pa­ran­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan stan­dar­din ISO 14001:2004 vaa­ti­muk­sia.

Toi­min­ta­jär­jes­tel­män avulla or­ga­ni­saa­tiom­me:

 • haluaa osoittaa kykynsä toimittaa tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset
 • pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä, soveltamalla jatkuvan parantamisen periaatetta työmenetelmiin
 • toteuttaa, ylläpitää ja parantaa ympäristönsuojelua sekä haluaa minimoida työterveys- ja työturvallisuusriskit

Toi­min­ta­jär­jes­tel­män so­vel­ta­mi­sen pii­riin kuu­lu­vat Topmec Oy:n myynti, ta­lous­hal­lin­to, suun­nit­te­lu, tuo­tan­to ja asen­nus.

Avaa PDF